Székhely:

1023 Budapest,
Komjádi Béla utca 1.
II. emelet 1.

Postacím: 1364 Budapest, Postafiók: 170.

Telefon számaink:

00-36-20 9117883
00-36-20 9119624

E-mail: pga@pga.org.hu


Magyarországon 1994. óta van újból lehetõség arra, hogy szabályozott feltételek mellett nyugdíjcélú egyéni megtakarításokkal éljenek az állampolgárok. Az önkéntes pénztárak létrejötte után négy évvel, 1998. január elsejével kezdetét vette a nyugdíjreform, amelynek legfontosabb fejleményeként a pályakezdõk kötelezõen, mindenki más pedig választhatóan magánpénztárakba fizetheti be nyugdíjjáruléka egy részét.

Annak érdekében, hogy a vegyes rendszerbe járulékot, illetve pénztári tagdíjat fizetõk nyugdíj megtakarításai, majd pedig járadékai ne eshessenek áldozatul teljes egészükben téves döntéseknek vagy csalárd eljárásoknak, az Országgyûlés egy garanciális intézmény létrehozása mellett foglalt állást. Ez az intézmény a Pénztárak Garancia Alapja.

A magánpénztári megtakarítások a felhalmozás (tagdíjfizetés) idõszakában egyfajta befektetésnek tekinthetõk, amelyek befektetések világának minden elõnyével és hátrányával rendelkeznek. A nyugdíjreform elsõrendû célja az állami szerepvállalás csökkentése, az egyéni felelõsség kiterjesztése volt, így a PGA célja nem lehetett és nem lehet a rendes befektetési üzletmenet megszokott, elsõsorban a befektetések hozamának ingadozásában kifejezõdõ kockázatának átvállalása. Vannak azonban olyan veszélyek is, amelyek elhárítására a pénztártagnak egyáltalán nem vagy csak jelentõs késedelemmel és veszteségek elszenvedése után van módja. E veszélyek forrása elsõsorban a valós életet nem kellõen követõ jogszabályokban, a felügyeleti szervek tevékenységének hiányosságaiban és a pénztártagok jogszabályok vagy információhiány által korlátozott cselekvõképességében keresendõ. A Pénztárak Garancia Alapjának feladata ilyen veszélyekbõl fakadó veszteségek pótlása. Az 1997. évi LXXXII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a PGA feladatait.

  • Az Alap a pénztártag vagy kedvezményezettje felé kifizetést teljesít, ha az Alap tagjánál a pénztártag vagy kedvezményezett követelése átlépés, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépés vagy járadékszolgáltatás, valamint a tag elhalálozása esetén befagyott. Ebben az esetben a befagyott követelés egészének kifizetését vállalja az Alap. Amennyiben a követelés részleges fagy be, akkor az Alap a magánpénztár által teljesített kifizetést a követelés erejéig kiegészíti. A követelés nagyságának és esedékességének megállapítása a jogszabályok és az érintett pénztár belsõ szabályzatai alapján történik.

  • Az Alap garantálja a megállapított pénztári járadékok (nyugdíjak) folyósítását. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a pénztár tartalékai nem teszik lehetõvé a megállapított ellátások folyósítását, az Alap az érintett pénztár számára átmeneti pénzügyi segítséget nyújthat. Az Alap abban az esetben is gondoskodik a már megállapított ellátások folytatólagos kifizetésérõl, ha egy nyugdíjpénztár teljes mértékben képtelenné válik ilyen irányú kötelezettségei teljesítésére.

  • Az Alap az említett feladatok ellátása érdekében a pénztárak kötelezõ befizetéseibõl garanciális vagyont halmoz föl, és munkaszervezetet mûködtet.

Az PGA jogi személy, amely feladatait a gazdasági társaságokra jellemzõ szervezeti felépítés mellett látja el. A PGA a pénztárak kötelezõ befizetéseibõl („garanciadíj”) felhalmozott garanciális vagyont kizárólag a pénztártagok kártalanítására használhatja fel, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben. A PGA garanciális kifizetésekre vonatkozó döntéseivel szemben a MNB Pénztári Felügyeleti Főosztályhoz, mint az intézmény törvényességi felügyeletét ellátó szervhez lehet fordulni.

A PGA tevékenységének minden elemében a teljes átláthatóságra, elszámoltathatóságra és hatékonyságra törekszik. Célunk, hogy kifogástalan, mindenek fölött a pénztártagok érdekeit szem elõtt tartó mûködésünk során az egész pénztári ágazat számára példát mutassunk és élen járjunk a legjobb szakmai hagyományok meghonosításában. Amennyiben kérdése, javaslata, észrevétele van a Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba

Szervezeti és Működési Szabályzat
2010. évi C. törvény A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról
1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról